Menu

Пилипенко Андрій Анатолійович
наукові та навчально методичні праці
(станом на 11.04.2020)

Підготував 245 праць наукового та навчально-методичного характеру, загальним обсягом 535,96 ум.-друк. арк.
Особисто автору належить 254,77 ум.-друк. арк.
Серед них:
монографій - 21, у тому числі одноосібних - 2, у співавторстві - 11 розділів у колективних монографіях - 8 ;
підручників та навчальних посібників - 7, у тому числі із грифом МОН - 6;
статей у фахових виданнях - 123 ;
статей, що представлені у Scopus (Scopus Author ID 36176193800) - 7.

Перелік праць
(натисніть для розкриття списку)

 • Монографії (21)
  • 1. Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Х.: ООО "Кроссроуд", 2006 . – 440 с.
  • 2. Кизим М.О. Збалансована система показників: Монографія / М.О. Кизим, В.А. Зінченко, А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.
  • 3. Кизим М.О. Управління створенням і розвитком видатної корпорації: монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенк, І.В. Ялдін. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 208 с.
  • 4. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання / А.А. Пилипенко. – Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.
  • 5. Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників: монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с.
  • 6. Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств:механізм управління та моделювання розвитку. Наукове видання / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 408 с.
  • 7. Пилипенко А.А. Постанова задачі моделювання конкурентної поведінки інтегрованої структури бізнесу в термінах концепції збалансованої системи показників / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія . – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – С.113 – 133
  • 8. Пилипенко А.А. Інтеграційні стимули та передумови виникнення об’єднань підприємств / А.А. Пилипенко, В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. – С. 411 – 428
  • 9. Пилипенко А.А. Моделювання кластерно-мережної взаємодії учасників інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Социально-економическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. – С. 324 – 338
  • 10. Пилипенко А.А. Институционально-архитектурное проектирование интеграционного развития субъектов хозяйствования / А.А. Пилипенко // Проблемы современной экономики и институциональная теория: монография / под. ред.. В.В. Дементьєва, Р.М. Нуреева. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – С. 165 – 189
  • 11. Пилипенко А.А. Організація управління розвитком й конкурентною поведінкою віртуальних інтегрованих об’єднань суб’єктів господарювання /А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Лібермановські читання:економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 255 – 273
  • 12. Пилипенко А.А. Теоретико-методологічні засади архітектурного представлення конкурентної поведінки й інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу в форматі компетенцій / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Інновації: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 145 – 164
  • 13. Пилипенко А.А. Кластерна стратегія розвитку регіональних логістичних систем /А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 149 – 164
  • 14. Пилипенко А.А. Нелінійна парадигма стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу /А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Лібермановські читання – 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 242 – 258
  • 15. Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань / А.А. Пилипенко, І.П. Дзьобко, О.В. Писарчук. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.
  • 16. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / під заг. ред. А.А. Пилипенко та Г.Ф. Азаренкова Харків: ВД "Інжек", 2012. – 640 с.
  • 17. Іванов Ю.Б. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління: монографія / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2012. – 400 с.
  • 18. Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографія / Лепейко Т.І., Пилипенко А.А., Пушкар О.І. та ін. – Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с.
  • 19. Пилипенко А.А. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підпри-ємства: монографія / Пилипенко А.А., Литвиненко А.О. – Харків:ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с.
  • 20. Пилипенко А. А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення: монографія / А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. – 280 с.
  • 21.Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : мо-нографія : [Електронне видання] / А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровай-на та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора А. А. Пилипенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с.
  • __.Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на ос-нові логістичного підходу: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. А.А. Пилипенко та докт. екон. наук, проф. О.Є. Попова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у друці) .
 • Підручники та навчальні посібники (7)
  • 1. Пилипенко А.А. Менеджмент. Підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пили-пенко, І.П. Отенко. – Харків: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 456 с. (Гріф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6324 від 09.12.2004 р.)
  • 2. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю. Підручник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 424 с. Гріф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6324 від 09.12.2004 р.)
  • 3. Пилипенко А.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Нав-чальний посібник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: ВИД. ХНЕУ, 2004. – 224 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-1172 від 02.06.2004 р.)
  • 4. Пилипенко А.А. Навчальний посібник "Економіка праці" / С.М. Пили-пенко, А.А. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 228 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-631 від 07.05.2001 р.)
  • 5. Пилипенко А.А. Навчальний посібник "Організація обліку і контролю" / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 288 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-631 від 07.05.2001 р.)
  • 6. Пилипенко А.А. Менеджмент: навчальний посібник / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: ВИД. ХНЕУ, 2001. – 208 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-631 від 07.05.2001 р.)
  • 7. Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідації інформації.Навчальний посібник / С.В. Кавун, А.А. Пили-пенко, Д.О. Репко. – Х: Вид. ХНЕУ, 2013. – 264 с.
 • Статті у фахових виданнях (123)
  • 1. Пилипенко А.А. Особенности и способы регулирования занятости в Украине // Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19
  • 2. Пилипенко А.А. Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функционирования предприятия // 36. наук. стат. "Економіка". - 1998. - №1. - С.76-78
  • 3. Пилипенко А.А. Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства // Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62.
  • 4. Пилипенко А.А. Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підп-риємств // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". – 1998. - № 17. - С.8-10.
  • 5. Пилипенко А.А. Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11.
  • 6. Пилипенко А.А. Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підп-риємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255.
  • 7. Пилипенко А.А. Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств // Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96
  • 8. Пилипенко А.А. Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств // Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. - частина 1. - С.132-135
  • 9. Пилипенко А.А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська спра-ва. – 2000. – №2(32). – С.56–58.
  • 10. Пилипенко А.А. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы / А.А. Пилипенко, Ю.Ф. Ярошенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67
  • 11. Пилипенко А.А. Оценка стратегии устойчивости развития предприятия / А.А. Пилипенко, Т.М. Чечетова // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98
  • 12. Пилипенко А.А. Оцінка стабільності функціонування підприємства // Вісник Харківського уні-верситету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118
  • 13. Пилипенко А.А. Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулиро-вания деятельности предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробни-цтва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.
  • 14. Пилипенко А.А. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53
  • 15. Пилипенко А.А. Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономичес-кие науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62
  • 16. Пилипенко А.А. Державна підтримка функціонування логістичних систем // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74
  • 17. Пилипенко А.А. Ресурсное обеспечение развития предприятия // Вісник харківського універ-ситету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Час-тина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138
  • 18. Пилипенко А.А. Управление затратами на качество и освоение продукции / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133.
  • 19. Пилипенко А.А. Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціо-нерного товариства // Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73.
  • 20. Пилипенко А.А. Конкуренція в системі стратегічних альянсів // Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11
  • 21. Пилипенко А.А. Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня кон-курентоспроможності продукції підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924
  • 22. Пилипенко А.А. Деякі аспекти моделювання організаційних змін // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300.
  • 23. Пилипенко А.А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорга-нізації // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89
  • 24. Пилипенко А.А. Стратегічне управління витратами в системі інтеграційного розвитку підпри-ємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48
  • 25. Пилипенко А.А. Інноваційні аспекти організації облікового процесу // Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164
  • 26. Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234
  • 27. Пилипенко А.А. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131
  • 28. Пилипенко А.А. Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96
  • 29. Пилипенко А.А. Економічна безпека логістичних процесів підприємства // Вісник національно-го технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164
  • 30. Иванов Ю.Б. Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35
  • 31. Іванов Ю.Б. Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171
  • 32. Пилипенко А.А. Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства // Економі-ка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373
  • 33. Пушкарь А.И. Налоговые аспекты управ¬ления стратегическими интегрированными группами предприятий / А.И. Пушкарь, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89
  • 34. Пилипенко А.А. Референтная модель управления процессом интеграционного развития пре-дприятия // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономичес-кая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124
  • 35. Пилипенко А.А. Организация управления инновационным знанием в процессе интеграцион-ного развития предприятия // Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15
  • 36. Пилипенко А.А. Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92
  • 37. Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15
  • 38. Пилипенко А.А. Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур // Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27
  • 39. Пилипенко А.А. Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйст-вования // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10
  • 40. Пилипенко А.А. Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами // Вісник Харківсь-кого національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118
  • 41. Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60
  • 42. Пилипенко А.А. Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте тео-рии организационной экологии // Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27
  • 43. Пилипенко А.А. Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42
  • 44. Пилипенко А.А. Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприєм-ства // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296
  • 45. Пилипенко А.А. Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной систе-мы показателей / А.А. Пилипенко, И.П. Булеев // Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79
  • 46. Пилипенко А.А. Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59
  • 47. Іванов Ю.Б. Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспро-можності / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120
  • 48. Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интег-рированных структурах бизнеса // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55
  • 49. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як нова па¬радигма інтеграцій¬ного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпро-петровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745
  • 50. Пилипенко А.А. Сбаласированная систе¬ма показателей: аль¬тернативные концепции их испо-льзования / А.А. Пилипенко, И.В. Ялдин // Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112
  • 51. Пилипенко А.А. Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого нацио¬нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130
  • 52. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделю-вання // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27
  • 53. Пилипенко А.А. Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106
  • 54. Пилипенко А.А. Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логис-тического цикла / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104
  • 55. Пилипенко А.А. Логістичний потенціал підприємства: обмежен¬ня, методика оцінювання та організація управління / А.А. Пилипенко, О.М. Поспелов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64
  • 56. Пилипенко А.А. Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177
  • 57. Пилипенко А.А. Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління роз-витком інтегрованої структури бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91
  • 58. Пилипенко А.А. Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: эко-номическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221
  • 59. Пилипенко А.А. Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Економіка роз-витку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51
  • 60. Пилипенко А.А. Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу // Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С.116-120
  • 61. Пилипенко А.А. Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних науко-вих досліджень // Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100
  • 62. Пилипенко А.А. Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329
  • 63. Пилипенко А.А. Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий // Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144
  • 64. Пилипенко А.А. Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъе-ктов хозяйствования // Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89
  • 65. Пилипенко А.А. Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтег-рованих структур бізнесу // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202
  • 66. Іванова Ю.Б. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої стру-ктури бізнесу / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40
  • 67. Пилипенко А.А. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития инте-грированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73
  • 68. Пилипенко А.А. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому ін-ституціонально-інформаційному середовищі взаємодії // Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70
  • 69. Пилипенко А.А. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки / А.А. Пилипенко, Л.М. Стиренко // Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67
  • 70. Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структу-ри бізнесу в розрізі її архітектурного представлення / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260
  • 71. Пилипенко А.А. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306
  • 72. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071
  • 73. Пилипенко А.А. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200
  • 74. Пилипенко А.А. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета / А.А. Пилипенко, Л.М. Стыренко // Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154
  • 75. Пилипенко А.А. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86
  • 76. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підпри-ємств та їх об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306
  • 77. Пилипенко А.А. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук // Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115
  • 78. Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризово-го управління / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241
  • 79. Пилипенко А.А. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68
  • 80. Пилипенко А.А. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості / А.А. Пилипенко, Т.В. Бондаренко // Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134
  • 81. Пилипенко А.А. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипеко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134
  • 82. Пилипенко А.А. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической под-держки процессов интеграционного развития предприятий / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Биз-нес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114
  • 83. Пилипенко А.А. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегіч-ного управління розвитком підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168
  • 84. Пилипенко А.А. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріа-льно-технічної бази промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми еко-номіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89
  • 85. Пилипенко А.А. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпе-чного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80
  • 86. Пилипенко А.А. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази про-мислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення / А.А. Пили-пенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54
  • 87. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру // Ученые записки Таври-ческого национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89
  • 88. Пилипенко А.А. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру // Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149
  • 89. Пилипенко А.А. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера / А.А. Пилипенко, О. Стієпче-віч // Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51
  • 90. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241
  • 91. Pylypenko A. A. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard / A.A. Pylypenko, O.V. Duda // Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32
  • 92. Пилипенко А.А. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78
  • 93. Пилипенко А.А. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117
  • 94. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підп-риємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296
  • 95. Пилипенко А.А. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промис-лових підприємств // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231
  • 96. Пилипенко А.А. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90
  • 97. Пилипенко А.А. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності [Електронний ресурс] / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html
  • 98. Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань // Управління розвитком. – 2015. – №1. – С.58-62
  • 99. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal
  • 100. Пилипенко А.А. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу / / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
  • 101. Пилипенко А.А. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108
  • 102. Пилипенко А.А. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015
  • 103. Пилипенко А.А. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88
  • 104. Пилипенко А.А. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства / А.А. Пилипенко // Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195
  • 105. Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016)
  • 106. Попов О.Є. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств / О.Є. Попов, А.А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106
  • 107. Пилипенко А.А. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства / А.А. Пилипенко, О.Є. Попов // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169
  • 108. Пилипенко А.А. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №11 (червень). – С. 470-478. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016
  • 109. Пилипенко А.А. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016
  • 110. Пилипенко А.А. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») / А.А. Пилипенко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92
  • 111.Pylypenko A. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) / A. Pylypenko, O. Popov // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65.
  • 112. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес Інформ. – 2017. – №8– С. 198-205
  • 113. Pylypenko A. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування ор-ганізаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) / A.Pylypenko, A. Litvinenko // Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79
  • 114. Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління стійким розви-тком підприємства / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64
  • 115. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80.
  • 116. Пилипенко А.А. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності / А.А. Пилипенко, В.Ю. Макаренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318
  • 117. Korneev M. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими еко-номіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) / M. Korneev, A. Pylypenko, O. Popov, N. Shmanko // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35
  • 118. Пилипенко А.А. Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об’єднання корпо-ративних підприємств за критерієм ресурсозбереження / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес-Інформ. – 2019. – №8. – 229-236
  • 119. Пилипенко А.А. Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств /А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2019. – №35. – С. 56-62
  • 120. Пилипенко А.А. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління розвитком ресурсного потенціалу об'єднання підприємств / А.А. Пилипенко, В.А. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №3. – С. 45-48
  • 121. Gavkalova N. Cognitive Instruments Of Public Management Accountability For Development Of National Innovation System / N. Gavkalova, S. Labunska, A. Pylypenko, O. Prokopishyna // Viesoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124
  • 122. Пилипенко А.А. Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економі-чною безпекою розвитку об’єднань торгівельних підприємств / А.А. Пилипенко, С.М. Пи-липенко // Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1-1(56). – С. 216 – 222
  • 123. Пилипенко А.А. Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інте-грованих об’єднаннь / А.А. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2019. – №11. – С. 382-389
  • __. Манойленко О.В. Організація стратегічного управління економічною безпекою інноваційного розвитку корпоративних систем / О.В. Манойленко, А.А. Пилипенко (у друці)
 • Тези доповідей (59)
  • 1. Азаренкова Г.М. Значение свободных экономических зон в развитии независимости / Г.М. Азаренкова, Г.Ф. Азаренков, А.А. Пилипенко // Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання. Тез. доп. – Харків, 1994. – С. 3-4
  • 2. Азаренкова Г.М. Некоторые вопросы оценочной характеристики основных фондов / Г.М. Азаренкова, Г.Ф. Азаренков, А.А. Пилипенко // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Экономические проблемы развития промышленного производства". – Одесса. – 1995. – Часть II. – С.88
  • 3. Азаренкова Г.М. Некоторые аспекты логистики в материально-техническом обеспечении / Г.М. Азаренкова, А.А. Пилипенко // Сборник статей: "Эффективный менеджмент". Харьков: АО "Бизнес Информ". – 1996. – С.5–7.
  • 4. Пилипенко А.А. Некоторые аспекты управления социальными отношениями в производственных колективах // Збірник доповідей першої міської науково-практичної конференції: "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова". – X.: АТ "Бізнес Інформ". – 1997. – С. 240-242
  • 5. Пилипенко А.А. Риск-менеджмент как система управления предпринимательской деятельностью // Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44
  • 6. Пилипенко А.А. К вопросу о занятости населения // Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44
  • 7. Пилипенко А.А. Мотивация как социально-экономическая основа управления производством // Сборник докладов второй международной научно-практической конференции молодых экономистов: "Современные проблемы развития производства". Харьков: АО "Бизнес Информ". - 1997. - С.170-171.
  • 8. Пилипенко А.А. Визначення фінансово-економічної стійкості підприємств // Сборник статей "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова" -Харків: АТ "Бізнес Інформ". 1998. - С.281-284.
  • 9. Пилипенко А.А. Планування гнучкого розвитку підприємства // Зб. Докладів четвертої наук.-практ. конфер. молодих економістів. Харків: Модель Всесвіту. – 2000. – С.86–88
  • 10. Пилипенко А.А. Устойчивость работы предприятия // Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання" Частина 2. – Донецьк: ДонНУ. – 2000. – С. 163-166
  • 11. Пилипенко А.А. Розвиток систем управління якістю / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Тези доповідей четвертої міжнародної конференції "Наука і освіта 2001". Том. 4. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С.40 – 41.
  • 12. Пилипенко А.А. Безробіття та державна політика його обмеження на регіональному рівні / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Матеріали науково-практичної конференції 27 грудня 2000р. – Х.: УАДУ (ХФ), 2000. – С. 23 – 26
  • 13. Пилипенко А.А. Формування механізму корпоративного управління // Тези доповідей всеукраїнської наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління у трансформаційний період", 4-6 жовт. 2001 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т.1. – С.48-52
  • 14. Пилипенко А.А. Бухгалтерський облік і вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 108 – 109
  • 15. Пилипенко А.А. Формування корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства // Труды 5-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2002. – 771с. – С. 525 – 532
  • 16. Пилипенко А.А. Економічне обгрунтування трансфрмаційних змін в процесі розвитку акціонерного товариства // Труды 6-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – Харьков ХНПК "ФЭД", 2002. – С. 257 ¬– 259
  • 17. Пилипенко А.А. Кадрове забезпечення програми розвитку промислового підприємства / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Технічний прогрес і ефективність виробництва". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2003. – №20, т.1. – С. 235 – 237
  • 18. Пилипенко А.А. Економічна безпека акціонерного товариства в умовах протидії недружньому поглинанню // Труды 7-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2003. – C. 187 – 189
  • 19. Пилипенко А.А. Розробка системи стратегічного управління альянсом підприємств // Труды 10-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2004. – C. 251 – 254
  • 20. Пилипенко А.А. Моделювання стійких трансформаційних процесів і змін на підприємстві // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 2005. – С. 232 - 242
  • 21. Пилипенко А.А. Маркетингова стратегія й безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т.3. – С. 46 – 51
  • 22. Пилипенко А.А. Організаційні аспекти розвитку спільної інформаційної системи інтегрованого об’єднання підприємств // Труды международной научно-практиеской конференции "Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. – С. 38
  • 23. Пилипенко А.А. Розробка стратегії розвитку групи підприємств // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу – 2005". Том.3 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ. – С. 43- 45
  • 24. Пилипенко А.А. Концептуальні основи побудови системи управління об'єднанням підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". Том.10 Економічні науки. – Дніпропетровськ. – С. 70- 72
  • 25. Пилипенко А.А. Постанова задачі оцінки рівня й організації управління конкуренто-спроможністю продукції підприємства // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми й шляхи їх вирішення в науці, транспорті й освіті". – Одесса: Черноморье, 2005. – Том 5. – С. 59 – 63
  • 26. Пилипенко А.А. Організація управління інноваційною діяльністю в процесі інтеграційного розвитку підприємства // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференці "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – С. 387 – 388
  • 27. Пилипенко А.А. Інноваційна політика об’єднання підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №14. – С. 105 – 106 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України". – Коктебель. – 2006. – №14. – С. 105 – 106
  • 28. Пилипенко А.А. Стратегія розвитку кластерно-сітьових структур // Материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов "Теория и практика предпринимательской деятельности". – Симферополь: Таврический университет им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 186 – 188
  • 29. Пилипенко А.А. Управління інноваційним знанням об’єднання підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки". – Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2006. – Т.1. – С. 248-249
  • 30. Пилипенко А.А. Моделювання діяльності промислового кластеру // Труди Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум – 2006". – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 57 – 58
  • 31. Пилипенко А.А. Організація кооперативних відносин віртуального підприємства // Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте". – Одеса: Черноморье. – 2007. – Т.6. – С. 81-83
  • 32. Пилипенко А.А. Формування механізму управління стратегічною інтеграцією суб’єктів господарювання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управліня підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення". – Ялта: ДонДУЕТ. – 2007. – Т.1. – С. 245-248
  • 33. Пилипенко А.А. Особливості організації інформаційного забезпечення стратегічного розвитку в умовах партнерства підприємств // Труды 13-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 647 – 650
  • 34. Пилипенко А.А. Інтеграційний розвиток підприємства в контексті інституціональної теорії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучансні наукові дослідження". – Дніпропетровська: Наука і освіта, 2006. – Том 29. Економічні науки. – С. 35-37
  • 35. Пилипенко А.А. Розвиток інтегрованих об’єднань підприємств в контексті інституціональної економічної теорії / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Тези доповідей міжн. наук.-практ. конфер. "Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики". – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – С. 278 – 281
  • 36. Пилипенко А.А. Бухгалтерський облік та створення ситуаційних баз знань як підґрунтя розвитку інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, К.М. Березовский // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні". – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 16-18
  • 37. Пилипенко А.А. Оцінка якості організації облікового процесу // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика". – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Україники, 2010. – С. 395 – 397
  • 38. Пилипенко А.А. Институциональные основы формирования логистической стратегии интегрированных промышленных комплексов / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Труды IV всеросийского симпозиума по экономической теории. – Том 1. Политическая экономия, Миниэкономка. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – С. 241-244
  • 40. Пилипенко А.А. Обліковий процес в системі конкурентної розвідки промислового підприємства / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики". – К.: КНЕУ, 2010. – С. 121-124
  • 41. Пилипенко А.А. Розвиток облікової парадигми в системі стратегічного менеджменту промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, аудит, фінанси: сучасні теорії, практики та підготовки фахівців". – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 127-128
  • 42. Пилипенко А.А. Стратегічний облік у неприбуткових організаціях: міф чи реальність? // Облік та оподаткування неприбуткових установ: (Матріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. – Назва з контейнера.
  • 44. Пилипенко А.А. Современные теории менеджмента и их влияние на развитие парадигмы бухгалтерского учета // Актуальные проблемы учёта, анализа, аудита и налогообложения [Текст]: материалы III Международной научно-практической конференции (22-26 октября 2012 г.). - Тюмень: ГАОУ ВПО ТО "ТГАМЭУП", 2012. - 176 с. - С.27-35
  • 43. Пилипенко А.А. Об’єктивний вплив появи сучасних технологій управління на трансформацію облікової парадигми та його суб’єктивне сприйняття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 08-09 листопада 2012. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. – 58-61
  • 44. Пилипенко А.А. Организация учетно-аналитической поддержки жизнедеятельности ин-тегрированных корпоративных структур // материалы III Междунар. науч. конф. " Учётно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопас- ности инновационного развития территорий" (Астрахань, 26–27 ноября 2010 г.). – Астрань: Издательство АГТУ, 2013. – С. 415-417
  • 45. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та ауди-ту у ХХІ-му столітті» (ЖДТІ, 06-07 листопада 2015). – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2015. – С. 268-270
  • 46. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління еко-номічною безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих си-стем / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х.: Видав-ництво «НТМТ». – С. 394-397
  • 47. Пилипенко А. А. Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні розвит-ком соціально-економічних систем / А.А. Пилипенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (26–28 травня 2016 року, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 280-284
  • 48. Пилипенко А.А. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управ-ління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем / А.А. Пилипенко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспек-тиви розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (26 травня 2016 р., ОНЕУ). – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 197-200
  • 49. Пилипенко А.А. Розробка навчальними закладами освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування з використанням міжнародних стандартів про-фесійної освіти бухгалтерів / А.А. Пилипенко // Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечен-ня управління в умовах євроінтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., КНЕУ). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 178-181
  • 50. Пилипенко А.А. Організація консолідації обліково-аналітичної інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем / А.А. Пилипенко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 454–455
  • 51. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління витратами інтегрованого об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко // Обліково-аналітичне забез-печення системи менеджменту підприємства – матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2017 року. – Львів: Видавець Львівської політехніки, 2017. – С. 210–211
  • 52. Пилипенко А.А. Впровадження інтегрованої звітності в Україні: які проблеми ви-никають на цьому шляху / А.А. Пилипенко, В.Ю. Колесник // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Монограф, 2017. – С. 293-294
  • 53. Пилипенко А.А. Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємств /А.А. Пилипенко // «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: Матеріали XII всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня-1 червня» 2018 р.). – Одесса:Бондаренко О.М., 2018. – 51-54
  • 54. Пилипенко А.А. Реалізація навчальними закладами компетентністного підходу або якому обліку навчати студентів / Пилипенко А.А. // Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю кафедри обліку і аудиту, 22 листопада 2018 року [Елект-ронне видання]. - Рівне : НУВГП, 2018. - С. 182-183
  • 55. Пилипенко А.А. Організація бухгалтерського обліку в контексті стандартів моде-лювання архітектури складних систем / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» ( м. Харків, 29-30 березня 2018 року). – Харків: ФОП Мезина, 2018. – С. 344-346
  • 56. Пилипенко А.А. Імплементація збалансованої система показників в стратегічному управлінському обліку підприємства / А.А. Пилипенко // Бухгалтерський облік, оподатку-вання та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей все-укр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.: НУБіП України, 2019. – С. 125-128
  • 57. Пилипенко А.А. Системноінженерний підхід в організації обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємств / А.А. Пилипенко // Матеріали IV міжнародної нау-ково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту під-приємства» (м. Львів, 24-26 жовтня, 2019 р.). – Львів: видавництво Львівської політехніки. – С. 156-157
  • 58. Пилипенко А.А. Узгодженість трансформації вимог менеджменту та парадигми обліку як основа підтримки стійкості розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» ( м. Харків – м. Торунь, 18-19 березня 2019 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 441-443
  • 59. Пилипенко А.А. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення стратегічного уп-равління об’єднаннями корпоративних підприємств / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» ( м. Харків – м. Торунь, 3-4 березня 2020 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2020. – С. 415-417
 • Інші праці (14)
  • 1. Пилипенко А.А. Формирование системы управления интегрированным объединением предприятий // Научно-практический и теоретический журнал "Современный научный вестник". – Белгород: Руснаучкнига, 2005. – № 1. – С. 89 – 92
  • 2. Иванов Ю.Б. Инновационная модель интеграционного развития предприятия: институциональный аспект /Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Материалы маждвнародной научно-практической конференции "Управление инновациями – 2007". – М.: Доброе слово, 2007. – С. 81-85
  • 3. Иванов Ю.Б. Разработка архитектуры стратегически интегрированных структур бизнеса / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Сборник научных трудов междунар. Научн-практ. конфер."Новые тенденции в экономике и управлении организацией". – Екатеринбург. – 2008. – Том. 1. – С. 203-206
  • 4. Иванов Ю.Б. Институциональные основы организации управления интеграционным развитием субъектов хозяйствования / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Институциональные концепции менеджмента: материалы Шестых Друкеровских чтений. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2009. – Т.1. – С. 72 – 83
  • 5. Іванов Ю.Б. Моделювання взаємодії агентів квазіінтегрованих регіональних кластерно-логістичних систем /Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Пробллемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2009. – Вып. 2. – Том. 3. – С. 84-93
  • 6. Пилипенко А.А. Парадигма стратегического учета: инновацион-ный, конкурентный и организационный аспекты // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы учета, анализа, аудита и налогообложения". – Тюмень: ТГАМЭУП, 2010. – С. 46 - 53
  • 7. Пилипенко А.А. Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємcтва // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 36 – 46
  • 8. Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління інтегрованою структурою бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 46 – 57
  • 9. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 72 – 79
  • 10. Пилипенко А.А. Збалансована система показників в системі стратегічного управління розвитком інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 47 – 55
  • 11. Пилипенко А.А. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 76 – 83
  • 12. Пилипенко А.А. Концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їх об’єднань /А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 65 – 74
  • 13. Пилипенко А.А. Особливості впливу вибору варіанту обліку запасів на організацію документообігу запасів /А.А. Пилипенко, Я.В. Волковська // Потенціал економічного розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць. –Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 33 – 37
  • 14. Пилипенко А.А. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу під-приємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // ScienceRise. – 2015. – Том 11. – №1(16). – С. 21-27
 • Навчально-методичні праці (19)
  • 1. Пилипенко А.А. Програма курсу "Організація обліку і контролю" / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 20 с.
  • 2. Пилипенко А.А. Планы семинарских занятий, практические задания и методические рекомендации к ним по курсу "Организация учета и контроля» / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 35 с.
  • 3. Пилипенко А.А. Завдання з курсу "Організація бухгалтерського обліку і контролю", для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 16 с.
  • 4. Пилипенко А.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 24 с.
  • 5. Пилипенко А.А. Магістерська програма "Облік і аудит підприємницької діяльності". Розділ "Організація обліку" / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.
  • Отенко В.І.
  • 6. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.
  • 7. Пилипенко А.А. Магістерська програма "Контроль і ревізія". Розділ "Організація обліку". – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 296 с.
  • 8. Пилипенко А.А. Магістерська програма "Податковий аудит". Розділ 4.3 "Облік і аудит". –
  • Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.
  • 9. Пилипенко А.А. Магістерська програми "Облік у фінансово-кредитних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку"/ А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 153 - 179
  • 10. Пилипенко А.А. Магістерська програми "Облік у бюджетних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 155 - 181
  • 11. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення конкурентної розвідки". – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с.
  • 12. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с.
  • 13. Ястремська О.М. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еко-номічної діяльності)" всіх форм навчання / О.М. Ястремська, А.А. Пилипенко, С.В. Кавун, Д.А. Ріпка. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.
  • 14. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / А.А. Пилипенко, С.В. Кавун, Д.А. Ріпка. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.
  • 15. Пилипенко А.А. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту / А.А. Пилипенко, Ю.Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко, Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.
  • 16. Пилипенко А.А. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / А.А. Пилипенко, Ю.Д. МаляревськийЛ.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко, В.В. Іванієнко, Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 124 с.
  • 17. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. А. А. Пи-липенко, І. Г. Волошан, М. С. Горяєва. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с.
  • 18. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / А.А. Пилипенко – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.
  • 19. Пилипенко А.А. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні під-приємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. А. А. Пилипенко, О. В. Писарчук. – Харків: ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2016. – 60 с.
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика