Menu

Сахаров Павло Олександрович
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Янчев А.В. Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль: монографія / А.В. Янчев, О.О. Нестеренко, П.О. Сахаров; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 229 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2008. – 400 с

Статті у фахових виданнях 

1. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємства. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - С. 75-76.

2. Сахаров П.О. Проблеми вдосконалення управлінського обліку на українських підприємствах Львів, Вид. Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. - С. 172-176.

3. Сахаров П.О. Обліково-аналітична система підприємства: сутність і структура Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - С. 170-173.

4. Тютюнник П.С. Сахаров П.О. Организация системы учета по центрам ответственности Научный информационный журнал "Бизнес-Информ", ХНЕУ. – №2(2). – 2011. – С. 86-88.

5. Сахаров П.О. Теоретичні аспекти розрахунків електронними грошима Київ, КНЕУ, 2012 – С. 104-107

6. Сахаров П.О. Електронні гроші: проблеми застосування термінології Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2012 р. : [присвячена 45-річчю ХДУХТ : тези у 2 ч.] – Харків : ХДУХТ, 2012. – ч. 2. – С. 47-48.

7. Сахаров П.О. Особливості організації обліково-аналітичної системи антикризового управління діяльності підприємств Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. - С. 1641.

8. Сахаров П.О. Бюджетування розрахункових операцій торговельно-виробничих підприємств XII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» 10-12 жовтня 2013 року Сімферополь, Гурзуф

9. Сахаров П.О. Роль електронних платіжних інструментів у розвитку економіки / П.О. Сахаров, Х.С. Кононихіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери  торгівлі та послуг: зб. наук. пр. : у 2-х ч. Ч. 1 / Харк.держ.ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17). – С. 245 – 251.

10. Сахаров П.О. Удосконалення класифікації електронних грошей: обліковий аспект / П.О. Сахаров  // Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації облікової системи корпоративного та державного сектору: матеріали конференції 15 березня 2013 р.: МОН України,  Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, - Харків : ХІФ УДУФМТ, 2013. -  111 с. – С. 93-95.

Методичні розробки

1. Конспект лекцій Облік фінансування в бюджетних установах Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -   с.

2. Робоча программа навчальної дисципліни “Облік фінансування бюджетних установ” для студентів галузі знань “Економіка і підприємництво” денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -   с.

3. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Облік фінансування бюджетних установ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. - 32 с.

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика