Menu

Волошан Ірина Геннадіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Волошан І. Г., Андрієнко В. О. Формування системи первинних облікових документів і фінансової звітності в сучасних умовах господарювання/ І. Г. Волошан, В. О. Андрієнко // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія [під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова]. – Х : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 203 – 219.

2. Тарасова Т.О. Янчев А.В. Волошан І. Г. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Т.О. Тарасова, А.В. Янчев, І.Г. Волошан. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 240с.

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Под общ. ред. канд. экон. наук, доцента П.С. Тютюнника / Тютюнник П.С., Стародубова Г.М., Андриенко В.А., Петренко Л.Ф., Волошан И.Г., Сотникова О.А., Жовтопуп Н.Н., Сахаров П.А. - Х.: ИД ИНЖЕК", 2008. - 504 с.

2. Бухгалтерський облік / Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доцента П.С. Тютюнника / П.С. Тютюнник, Г.М. Стародубова, В.О. Андрієнко, Л.Ф. Петренко, І.Г. Волошан, О.О. Сотнікова, М.М. Жовтопуп, П.О. Сахаров. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 416 с.

3. Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 1 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 212 с.

4. Практикумдля самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 2 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Андрієнко В.О., Доценко Н.С., Волошан І.Г., Жовтопуп М.М., Сахаров П.О.Харків, Вид. ХНЕУ, 2009. - 388 с.

5. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Волошан І.Г., Фартушняк О.В. та ін.; за заг. ред. к.е.н.. проф. Тютюнника П.С. – Х. : вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с.

6. Навчальна бухгалтерія: навчально-практичний посібник / за заг. ред. к.е.н., проф. Тютюнника П.С., автори: Тютюнник П.С., Волошан І.Г., Сахаров П.О. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с.

 

Статті у фахових виданнях

1. Волошан І. Г. Інформаційні властивості первинного облікового документу / І. Г. Волошан // Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки. – 2007. – № 1(21). – С. 121 – 124.

2. Волошан І. Г. Система первинної облікової інформації як складова системи менеджменту підприємства / І. Г. Волошан // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 576. – С. 47 – 51.

3. Тютюнник П. С., Волошан І. Г. Формування потоків облікової інформації в системі управління підприємством / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2007. – Спецвип. 22. – Ч. 2. – С. 129 – 133. (Особистий внесок здобувача полягає у визначенні інформаційних потоків на підприємстві, їх структури, методик аналізу інформаційного забезпечення та формування аналітичних моделей потоків інформації).

4. Тютюнник П. С., Волошан І. Г. Документообіг – важливий фактор формування вчасного надходження та використання облікової інформації / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2008. – № 3 (15). – С. 117 – 119. (Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні структури документообігу за формами первинних документів, їх кількістю, структурними підрозділами підприємства та виявлення основних властивостей притаманних йому).

5. Тютюнник П. С., Волошан И. Г. Первичные учетные документы – залог информационного обеспечения системы бухгалтерского учета / П. С. Тютюнник, И. Г. Волошан // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2011. – № 2 (395). – Т. 2. – С. 84 – 86. (Особистий внесок здобувача – аналіз структури та складу первинних облікових документів за реквізитами з метою формування обліково-інформаційного забезпечення системи бухгалтерського обліку та управління підприємством).

6. Волошан І. Г. Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі / І. Г. Волошан // Економіка розвитку. – 2013. – № 3(67). – С. 90 – 92.

7. Волошан І. Г. Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі / І. Г. Волошан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5(43). – С. 297 – 300.

8. Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень / І. Г. Волошан // Часопис «Університетські наукові записки» Хмельницького інституту регіонального управління та права. – №4. – 2014. – С. 276–282.

9. Волошан І. Г. Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства / І. Г. Волошан // Інноваційна економіка. – 2014. – №6. – С. 293-297.

10. Волошан І. Г. Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства / І. Г. Волошан // Вісник Львівської комерційної академії / ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін. – Львів : Вид. ЛКА, 2014. – Вип. 46. – 294 с.

11. Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства / І. Г. Волошан // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1143-voloshan-i-g-oblikovo-informatsijne-zabezpechennya-intelektualnoji-vlasnosti-yak-skladovoji-aktiviv-pidpriemstva

12. Волошан І. Г., Гогой І.Ю. Аналіз податкових реформ щодо утримань з заробітної плати / І. Г. Волошан, І. Ю. Гогой // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1607-voloshan-i-g-gogoj-i-yu-analiz-podatkovikh-reform-shchodo-utriman-z-zarobitnoji-plati

13. Волошан І. Г., Чухлєбова Т.О. Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні / І. Г. Волошан, Т.О.Чухлєбова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 11. – Ч. 5. – С. 145-148.

14. Волошан І. Г., Курило А.В. Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства / І. Г. Волошан, А. В. Курило // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1802-voloshan-i-g-kurilo-a-v-udoskonalennya-pervinnogo-obliku-rukhu-zapasiv-na-pidpriemstvakh-silskogo-gospodarstva

 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Курбатов К. Є., Волошан І. Г. Грошові потоки підприємств як об’єкт фінансового обліку / К. Є. Курбатов, І. Г. Волошан // Вестник национального технического университета «ХПИ». – № 58. – том 1. – 2005. – С. 114-115.

2. Волошан І. Г. Первинна облікова інформація в системі управління підприємствами різних форм власності / І. Г. Волошан : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. [«Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України»], (Чортків, 23 – 24 лист. 2006 р.). – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – С. 75 – 77.

3. Волошан І. Г. Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку / І. Г. Волошан : збірн. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій»], (Харків, 24 – 25 лист. 2006 р.) – Х. : ВД «Фактор», 2006. – С. 192 – 199.

4. Волошан І. Г. Оптимізація первинної облікової інформації в нових умовах господарювання / І. Г. Волошан : збірн. тез доповідей V ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. уч. [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»], (Тернопіль, 21 – 23 лют. 2008 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2008.– Т. 2. – С. 405 – 407.

5. Волошан І. Г. Первинна облікова інформація – інформаційно-документальна основа системи обліку та управління / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Економічна політика України в умовах євроінтеграції»], (Кривий Ріг, 18 – 19 вер. 2008 р.). – Кривий Ріг : Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, ТОВ «Друкарня Октан-принт», 2008. – С. 198 – 200.

6. Волошан І. Г. Систематизація первинної облікової інформації – головний фактор, що визначає її цінність в умовах сьогодення / І. Г. Волошан : збірн. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. [«Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи»], (Тернопіль, 16 17 жовт. 2008 р.) – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – С. 167 – 169.

7. Тютюнник П. С., Волошан І. Г.  Вдосконалення облікової інформації на стадії її створення / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених [«Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання»], (Хмельницький, 23 – 24 жовт. 2008 р.). – Хмельницький : «Кросс», 2008. – Т. 3. – С. 114 – 116. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні напрямків вдосконалення облікової інформації на стадії створення первинних документів).

8. Соловйова Н.М., Волошан І. Г. Проблематика облікового відображення діяльності неприбуткових організацій у навчанні студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Соловйова, І. Г. Волошан : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення-2010]. [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

9. Волошан І. Г.  Актуальні проблеми організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативах / І. Г. Волошан : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення-2010]. [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Волошан І. Г. Система первинного обліку господарської діяльності підприємства: семантичний аналіз визначення / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю молодих вчених та студентів [«Розвиток України в умовах глобалізації»], (Харків, 18 бер. 2011 р.). // Управління розвитком. – 2011. – № 5 (102). – С. 171 – 172.

11. Глєбова Н. В., Волошан І. Г. Облік та управління дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (15-16 листопада 2011 р., м. Харків) // Управління розвитком. – 2011. – № 22 (119). – С. 103-105.

12. Глєбова Н. В., Волошан І. Г. Визначення загальних методичних підходів щодо оцінки активів і зобов’язань як основного елементу бухгалтерського обліку банків / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Проблеми управління соціально-економічним розвитком України] . [Електронний ресурс], ред. В.С. Пономаренко – Х. : ВБ «Фактор», 2012. – С. 1343-1354.

13. Волошан І. Г. Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ. [«Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти»], (Харків, 18 квіт. 2013 р.) – Х. : ВБ «Фактор», 2013. – С. 730 – 736.

14. Волошан И. Г. Классификация документооборота предприятия по видам учетно-информационного обеспечения / И. Г. Волошан // «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»: материалы ХІІІ межд. заочн. научно-практич. конф-и (8 мая 2013) – Москва : «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 122 – 126.

15. Тарасова Т. О., Волошан І. Г. Вдосконалення первинного обліку процесу товароруху / Т. О. Тарасова, І. Г. Волошан : зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації»], (Дніпропетровськ, 14 – 15 трав. 2013 р.) – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 181 – 183. (Особистий внесок здобувача – алгоритм розробки форм первинних облікових документів з урахуванням мінімізації витрат часу на їх створення та обробку).

16. Волошан І. Г. Особливості контролю первинного обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. [«Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем»], (Івано-Франківськ, 15 – 17 трав. 2013 р.) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 191 – 193.

17. Волошан І. Г. Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент суб’єктів господарювання : проблеми та перспективи розвитку»], (Житомир, 20 – 21 черв. 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 163 – 166.

18. Тарасова Т. О., Волошан І. Г. Шляхи вдосконалення нормування праці обліковців / Т. О. Тарасова, І. Г. Волошан : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку»], (Житомир, 20 – 21 черв. 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 145 – 147. (Особистий внесок здобувача полягає у розробці схеми нормованого часу роботи обліково-аналітичного персоналу в умовах комп’ютеризації зі створення обліково-інформаційного забезпечення господарської діяльності торговельних підприємств).

19. Волошан И. Г. Усовершенствование реквизитного состава учетно-информационного обеспечения товарных операций / И. Г. Волошан // Проблемы современной науки. – Ставрополь : Логос, 2013. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 133 – 139.

20. Волошан І. Г. Особливості контролю інформаційного забезпечення товароруху / І. Г. Волошан : матеріали ХХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток»], (Львів, 6 – 7 вер. 2013 р.). – Львів : ЛЕФ, 2013. – С. 105 – 108.

21. Волошан І. Г. Методичний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Економіка і управління: теорія та практика»]: (12 – 13 вер. 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 161 – 165.

22. Волошан І. Г. Оцінка якості та інформаційної ємності первинних облікових документів / І. Г. Волошан : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеса, 26 – 27 вер. 2013). – Одеса : Атлант, 2013. – С. 143 – 145.

23. Волошан И. Г., Вдовиченко А. С. Особенности учета основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты / И. Г. Волошан, А. С. Вдовиченко : збірник матеріалі Міжнародної науково-практичної конференції [Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики] (м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р.) у 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С. 60 – 63.

 

 Методичні розробки

1. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік у неприбуткових організаціях» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2010. – 48 с.

2. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у неприбуткових організаціях» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчення / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2010. – 36 с.

3. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Облік у неприбуткових організаціях: конспект лекцій / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2011. – 132 с.

4. Робочий зошитдля самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальностей 6.030503, 6.030508 з дисципліни «Бухгалтерський облік». / Сотнікова О.О., Клімов А.В., Волошан І.Г., Дзьобко І.П. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 100 с.

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. А. А. Пилипенко, І. Г. Волошан, М. С. Горяєва. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с.

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік грошових коштів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 48 с.

7. Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства : Автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / І. Г. Волошан; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків. : Вид «Форт», 2014. – 20 с.

8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік основних засобів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с.

9. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік нематеріальних активів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с.

10. Робоча програма навчальної дисципліни «Лабораторний практикум «Навальна бухгалтерія»» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 47 с.

11. Робоча програма навчальної дисципліни «Лабораторний практикум: Бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» денної форми навчання / укл. І. Г. Волошан, А. О. Литвиненко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 40 с.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика