Menu

Кудіна Ольга Миколаївна
наукові та навчально методичні прац


Статті у фахових виданнях

1. Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства /О.М.Кудіна //Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» -1'2015(56). – Тернопіль: 2015, С.220-226

2. Кудіна О.М., Писарчук О.В., Тютлікова В.В. Проблемні аспекти формування облікової політики суб'єкта державного сектору/О.М.Кудіна, О.В.Писарчук, В.В.Тютлікова//Технологический аудит и резервы производства №1/5(21), 2015. с. 46-50

3. Кудіна О.М., Писарчук О.В., Тютлікова В.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління знаннями підприємства/ О.М. Кудіна, О.В. Писарчук, В.В. Тютлікова //Глобальні та національні проблеми економіки. –Миколаїв. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Електронний журнал. – № 2. грудень 2014. –С. 1294-1298

4. Кудіна О.М. Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости /О.М.Кудіна //Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип.24. – Кіровоград: КНТУ, 2013. С. 288-297

5. Кудіна О.М. Процесно-орієнтована система управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства / О.М. Кудіна // Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. Вип. №2, 2015,  Дніпропетровськ, 2015. –[Електр.ресурс] режим доступу: http://www. economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3829

6. Кудіна О.М. Чечетов М.В. Cтратегічне управління ресурсним забезпеченням розвитку підприємства / О.М.Кудіна, М.В. Чечетов //Вісник економіки транспорту і промисловості. 36. наук, праць. – Харків: УкрДАЗТу, 2006, – №13. – С. 131-138.

7. Кудіна О.М. Стратегічне планування ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства/О.М.Кудіна // Коммунальное хозяйство городов. Серия: экономические науки: Научн.-техн. сб. – К.: Техніка, 2005, – №65. – С.343-349.

8. Кудіна О.М. Основные элементы механизма управления материальными ресурсами предприятия /О.М.Кудіна // Наука і молодь: Збірник наук. праць міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2003, – С.487-492

9. Кудіна О.М. Ресурсний підхід в управлінні підприємством/ О.М. КУдіна// Вісник Харківського національного університету. Серія економічна Ч. 2: Зб. наук.праць – Харків.: ХНУ, 2002. – № 551. – С. 99-103.

10. Кудіна О.М. Теоретичне обгрунтування поняття матеріальних активів як об'єкту управління /О.М. Кудіна // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна: Зб. наук.праць. – Львів: «Львівська політехніка», 2002, – №446. – С.46-51

11. Кудіна О.М. Шляхи підвищення ефективності управління матеріальними ресурсами підприємств/О.М. Кудіна // Вестник Харьковского политехнического университета. Серия: технический прогресс и эффективность производства: Сб. научн. трудов. – Харьков.: НТУ«ХПИ», 2001, – №24. – С.126-128

12. Кудіна О.М. Деякі аспекти енерго- та ресурсозбереження на підприємствах України /О.М. Кудіна // Науковий журнал Харківського інститу управління. Серія: "Наука і практика управління" Випуск 3(7) – Харків: ХІУ, 2001.–С.105-106

13. Кудіна О.М. Деякі аспекти управління матеріальними ресурсами напідприємстві /О.М. Кудіна // Економіка: проблеми теорії та практики: 36. наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001, – Вип. 101 – С. 27-31.

 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Кудіна О.М. Стратегічний аспект управлінського обліку запасів підприємства /О.М.Кудіна //МатеріалиМіжнар. наук.-практ. конф. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика, 08-09 листопада 2012 р.) ред. В. С. Пономаренко, Т. І. Лепейко. – Х. : ФОП Александрова К. М., ВД "ІНЖЕК", 2012.С.248-252

2. Кудіна О.М. Ресурсне забезпечення розвитку підприємства /О.М. Кудіна // Сучасні економічні проблеми розвитку промислових підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – Спецвипуск №3. – С. 25-26.

3. Кудіна О.М. Портфельнийаналіз як інструмент управління матеріальним забезпеченням підприємств /О.М. Кудіна // Матер. 7- Международной научно-технической конференции «Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве – Харків: ХНПК «ФЭД», 2004. – С.75-77

4. Кудіна О.М. Інструменти стратегічного управління процесом створення продукту /О.М. Кудіна //Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, магістрів та аспірантів – Харків: ХДТУСГ, 2003, – Т2. – С.51-53.

5. Кудіна О.М. Фінансові проблеми управління оборотними активами /О.М. Кудіна // ІІ-а Міжвузівська науково-практична конференція "Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. – Харків: Основа, 2002, – С.143-145.

6. Кудіна О.М. Особливості оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами / О.М. Кудіна // Матер. ІІ-ої Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспекиви розвитку фінансово-кредитної системи України». – Харків.: ХФУАБС, 2002, – С. І67-169.

Методичні розробки

1. Кудіна О.М., Дзьобко І.П., Жовтопуп М.М. Робоча программа навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах" для студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняХарків. : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014, 60 с.

2. Кудіна О.М., Писарчук О.В.,Тютлікова В.В. Рабочая тетрадь для работы студентов специальности 6.030509 при прохождении ознакомительной практики Харьков.: ИД «ИНЖЕК», 2014.- 24с.

3. Кудіна О.М., Дзьобко І.П., ЖовтопупМ.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах» для студентів напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» усіх форм навчанняХарків. Вид.ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014, 44 с. (Укр.мов.)

4. Кудіна О.М., Писарчук О.В., Тютлікова В.В. Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»денної форми навчання Харків. Вид.ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014, 40 с. (Укр.мов.)

5. Кудіна О.М., Писарчук О.В., Тютлікова В.В. Методические рекомендации к прохождению ознакомительной практики для иностранных студентов направления підготовки 6.030509 «Учет и аудит» дневной формы обученияХарьков.: Изд.ХНЭУим. С.Кузнеца, 2014.- 48с.

6. Кудіна О.М., Писарчук О.В., Тютлікова В.В. Робочийзошиттренінговогозаняття на тему: «Розподілсімейного бюджету»Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. – 12с.

7. Кудіна О.М., Сімченко Л.М. Методичні рекомендації для поглибленого вивчення теми «Особливості виконання місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України» з навчальної дисципліни «Облік фінансування бюджетних установ» для студентів спеціальності 6.050100 «облік і аудит» усіх форм навчання/Харків: Вид-во ХНЕУ, 2007. – 41с.

8. Кудіна О.М. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з курсу "Бюджетний облік та звітність"(тема Розрахункі з працівниками) для студентів спеціальності 6.050100 усіх форм навчання/Харків: Вид-во ХДЕУ, 2005. – 24с.

9. Лабунська С.В., Глебова Н.В., Косік О.В., Кудіна О.М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Управлінський облік» для студентів спеціальності 7.050106 усіх форм навчання/Харків: Видавництво ХДЕУ, –2004. –32 с.

10. Василевська Н.Є., Кудіна О.М. Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з курсу "Управлін-ськийоблік" для студентівспеціальності 6.050100 усіх форм навчання.Харків: Вид-во ХДЕУ, 2004. – 24с.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика