Menu

Пасічник Інна Юріївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1.Адаптація та використанняміжнародного досвіду обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. – Розд. 2.5. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 102-114.

2.Маркетинг и вопросы управления конкурентоспособностью и материалоемкостью продукции. Под. Ред. Коршунова В.И. – Харьков: Основа. – 1999. – с.4 – 30.

Підручники та навчальні посібники

 1. Маляревський Ю.Д. Облік у зарубіжних країнах: Навч. Посібник / Ю.Д. Маляревський, О.В.Фартушняк, І.Ю. Пасічник.–Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2003. - 164 с.
 2. Маляревский Ю.Д. Учет в зарубежных странах: Учебное пособие / Ю.Д. Маляревский, О.В.Фартушняк, И.Ю. Пасичник. – Харьков: Изд. Дом «ИНЖЭК». – 2003. – 180 с.
 3. Навчальна бухгалтерія: Навчально-практичний посібник // Колектив авторів за заг. ред. к.е.н., проф. П.С. Тютюнника - Розділи 9 та 13. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012 – 276 с.
 4. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік».Навчально-практичний посібник /Фартушняк О. В.,Пасічник І. Ю.,Горяєва М. С.,Пасенко Н. С.Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.
 5. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения /Сост. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 164 с. (Рус. яз.)

 

Статті у фахових виданнях

1.Фартушняк О.В. Проблема оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. - №12. – С. 92-97

2.Фартушняк О.В. Загальна побудова фінансового та податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінка / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку. – 2007. - №2(42). – С. 70-72

3.Фартушняк О.В. Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку – 2008. - №2(46) – С. 67-69

4.Фартушняк О.В. Учет дебиторской задолженности: сравнительная характеристика международного и отечественного опыта / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Бизнес информ. – № 6. – 2010. – С. 36 -40.

5.Фартушняк О.В., Безкоровайна Л.В.,Пасичник И.Ю. Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в отечественной и зарубежной практике // Бізнес інформ. – № 2(2). – 2011. – С. 107-109.

6.Фартушняк О.В. Проблема оцінки впливу кон’юнктури ринку на конкурентне становище підприємства в процесі управління конкурентоспроможністю його продукції / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник // Бізнес інформ. – № 11. – 2013. – С. 287-292.

7.Пасічник І.Ю. Формування системи автоматичного управління конкурентоспроможністю продукції / І. Ю. Пасічник, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2013. № 1(60). С. 45–52.

8.Пасичник И.Ю. Использование маркетинга в управлении производством продукции/И.Ю.Пасичник// Приднiпровський науковий вiсник. - 1997. -№29(40). - С. 30 - 33.

9.Коршунов В.И. Управление конкурентоспособностью продукции/В.И.Коршунов, И.Ю.Пасичник// Приднiпровський науковий вiсник. - 1997. - №31(42). - С. 32 - 35.

10.Пасичник И.Ю. Качество продукции как основа ее конкурентоспособности /И.Ю.Пасичник Приднiпровський науковий вiсник. – 1997. -№52(63). - С. 45 – 48.

11. Пасичник И.Ю. Маркетинговый подход в управлении продвижением товаров на рынке/И.Ю.Пасичник // Приднiпровський науковий вiсник. - 1998. -№7(74). - С. 11 - 14.

12. Коршунов В.И. Применение экономико-математических методов при исследовании рынка/ В.И.Коршунов, И.Ю.Пасичник, В.И.Савченко // Приднiпровський науковий вiсник. - 1998. - №81(148). - С. 44 - 48.

13. Пасичник И.Ю. Использование маркетинга в управлении конкурентоспособностью предприятия как одно из современных направлений развития производства/И.Ю.Пасичник, А.И.Мейтова  Економіка. Збірник наукових статей. – 1998. - №1. – с. 44 – 46.

14.Пасичник И.Ю. Оценка эффективности маркетинговой стратегии продвижения товара на рынке /И.Ю.Пасичник Економіка. – 2000. - № 40. – с. 97 – 101.

15.Пасичник И.Ю. Оценка эффективности маркетинговой стратеги управления конкурентоспособностью продукции машиностроительных предприятий / И.Ю. Пасичник // Фундаментальные исследования, Экономические науки. – 2013. №11 (часть 8). – С. 1666-1670.

Інші видання та матеріали конференцій

 1. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 1 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. - 152 с.
 2. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 2 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - 212 с.
 3. Фартушняк О.В. Проблема адаптації стандартів обліку на національному рівні країни / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник // Тези доповід. Международної науково-практич. конф. –Харків, 17-18листопада2005. – С. 45-46
 4. Пасичник И.Ю. Достижение высокой конкурентоспособности как одно из современных направлений развития производства // Сб. докл. Второй Международной научно-практич. конф. молодых экон. "Современные проблемы развития производства". - Харьков: АО "Бизнес Информ", 1997. - С. 154 - 155.

 5. Пасичник И.Ю. Учет интересов основных потребителей при создании новых видов продукции / И.Ю. Пасичник // Зб. Наукових робіт “Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування”.- Харьк. Гос. Академия технол. и орг. Питания. – 1999.- С.58 – 61.
 6. Пасичник И.Ю. Выбор маркетинговой стратегии на основе анализа конкурентных позиций предприятия // Сб. докл. Четвертой Международной научно-практич. конф. молодых экон. "Современные проблемы развития производства". - Харьков: Модель Всесвіту, 2000. - С. 173 — 176.

 7. Пасічник І.Ю. Конкурентоспроможність продукції: теоретичний аспект // Экономика ХХІ века: глобализация, кризисы, развитие: Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика ХХІ века: глобализация, кризисы, развитие» (29-30 июня 2012 г., Харьков, Украина). – Харьков. 2012. — С. 57-59.

Методичні розробки

 1. Фартушняк О.В. Завдання до самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050103, 7.050206 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2003. – 32 с.
 2. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 7.050106 усіх форм навчання / О. В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник . - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2004. – 16 с.
 3. Фартушняк О.В. Тестові завдання та контрольні питання з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6.050100 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2005. – 16 с.
 4. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / О.В. Фартушняк, В.В. Лактіонов, І.Ю. Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2007. – 16 с.
 5. Фартушняк О.В. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 16 с.
 6. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 7. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік — I» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 8. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми «Облік власного капіталу» навчальної дисципліни «Фінансовий облік-II» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько . – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. - 24 с.

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика