Menu

Прокопішина Олена Вікторівна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

 1. Маляревський Ю. Д. Лабунська С. В. Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти. Монографія - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 160 с.
 2.  Прокопішина О. В. Теоретичні та методичні засади управління економічною безпекою промислового підприємства / С.В. Лабунська, В.М. Онегіна, О.В. Прокопішина // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. екон. наук, доц. О.Г. Зими. - Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; «ІНЖЕК», 2009. – с. 274-285. 

 

Підручники та навчальні посібники

 1. Єрмаченко В. Є., Лабунська С. В., Маляревська О. Г., Маляревский Ю.Д., Прокопішина О. В., Чечетова Н. Ф Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2010. – 480 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Прокопішина О. В. Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі / О. В. Прокопішина // Економічний аналіз: зб. наук. праць – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 3. – С. 133 – 141  
 2. Прокопішина О. В. Облік та аналіз виробництва туристичного продукту / О. В. Прокопішина // Бизнес Информ. – 2014. – № 5. – С. 81 – 84
 3. Прокопішина О. В. Облік та аналіз витрат суб’єктів туристичної діяльності / О. В. Прокопішина // Вісник Полтавської державної аграрної академії: зб. наук. праць. – Полтава: ПДАА, 2014. - № 2. – С.  144 – 150 
 4. Dorohov О. А., Labunska S. V., Prokopishyna  O.V. The Theoretical Fundamentals and Methodical Approaches to Economic Safety Assessment of Innovations to Foreign Markets [Теоретичні основи та методичні підходи до оцінювання економічної безпеки інновацій на зовнішніх ринках] / О. А. Dorohov, S. V. Labunska, O. V. Prokopishyna  // Ekonomica Misao Praksa DBK. Dubrovni. - 2013. № 1. - p. 221-236
 5. Лабунська С. В., Прокопішина О. В. Специфічні задачі обліку в системі управління економічною безпекою інноваційної діяльності підприємства / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина // Економіка розвитку. – 2012. – № 2. - С.103-110.
 6. Prokopishyna  O. V. Innovation process as an object of accounting [Інноваційний процес як об’єкт обліку] / O. V. Prokopishyna // Економіка розвитку. – 2012. – № 4. – С. 16 – 20.
 7. Прокопішина О. В., Козубова Н. В. Обліково-аналітична підтримка державних програм розвитку туризму / О. В. Прокопішина, Н. В. Козубова // Бизнес Информ. – 2012. – № 9. – С. 142 – 144.
 8. Прокопішина О. В., Козубова Н. В.Фінансовий та управлінський облік прибутку підприємств туристичної галузі / О. В. Прокопішина, Н. В. Козубова // Бизнес Информ. – 2012. – № 8. – С. 151 – 155.
 9. Прокопишина Е. В. Подходы к обоснованию управленченского решения по развитию внешнеэкономической деятельности на основе агрессивности внешней среде / Е. В. Прокопишина // Бизнес Информ. – 2009. – № 9. – С. 142 – 144.
 10. Прокопишина Е. В. Особенности дифференциации носителей угроз экономической безопасности внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия / Е. В. Прокопишина // Бизнес Информ. – 2008. – № 8. – С. 3 – 6.
 11. Прокопишина Е. В. Типовые ситуации возникновения угроз как основа разработки методов управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятия / Е. В. Прокопишина // Бизнес Информ. – 2008. – № 7. – С. 40 – 45.
 12. Прокопішина О. В. Облік і аналіз як функції управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. В. Прокопішина // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Вид. ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – № 2. – С. 382 – 386.
 13. Лабунская С. В. Особенности количественного определения уровня внутренних угроз экономической безопасности деятельности предприятия / С. В. Лабунская, Е. В. Прокопишина // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 97 – 102.
 14. Прокопішина О. В. Обґрунтування підходів до визначення поняття “економічна безпека підприємства” / О. В. Прокопішина // Вісник Академії митної служби України. – 2006. –  №4 (32). – С. 23 – 25.
 15. Прокопішина О. В. Теоретичне обґрунтування необхідності формування механізму управління економічною безпекою діяльності підприємства / О. В. Прокопішина // Управління розвитком: зб. наук. праць. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 148 – 150.
 16. Єрмаченко В. Є.  Вдосконалення факторної моделі оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств / В. Є. Єрмаченко, О. В. Косік (Прокопішина) // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – № 22. – С. 75 – 76.

Інші видання та матеріали конференцій

 1.  Прокопішина О. В. Обґрунтування управлінського вибору форми оплати праці персонала підприємств туристично-готельної справи / О. В. Прокопішина, О. М. Теплова // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: Матеріали Міжнародної науково-практична конференції (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.) – К. КЕНЦ, 2015. – С. 32 – 38.
 2.  Прокопішина О. В. Обліково-аналітичне супроводження розрахунків з нерезидентами / О. В. Прокопішина, К. О. Музиченко // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практична конференції (м. Львів, 28-29 листопада 2014 р.) - Львів: ЛЕФ, 2014. ч. 3. – С. 81 - 84
 3.  Прокопішина О. В., . Облікова складова системи управління персоналом готелю / О. В. Прокопішина, В. А. Дробот // Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Львів: ЛЕФ, 2014. ч. 3. – С. 81 – 84
 4.  Прокопішина О. В. Обліково-аналітична підтримка освітніх програм в галузі туризму / О. В. Прокопішина, І. В. Соколовська // Актуальні питання економічних наук: Матеріали  III Міжнародної науково-практичної конференції – Донецьк: ГО «СІЕУ», Вид. Східноукраїнського інституту економіки та управління, 2014. – С. 39 – 41  
 5.  Labunska S. V., Prokopishyna  O. V. Crisis of Innovation Activity in Ukraine: Tendencies, Challenges and Management Decisions [Криза інноваційної активності в Україні: тенденції, виклики та управлінські рішення] / S. V. Labunska, O. V. Prokopishyna  // Systemic Economic Crisis: Current Issues and Perspectives: Proceedings of the 9th international conference of ASECU  Skopje, May -2013-SS. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, 2013. – р. 74 – 90
 6.  Лабунська С. В., Прокопішина О. В. Моделирование взаимосвязи  между инновационной активностью и экономической безопасностью предприятия / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина // Contemporary problems of regional economy management: Proceedings of IX All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation - Saint Petersburg, Saint Petersburg State University of Engineering and Economics, 2012. – р. 132 – 140
 7.  Єрмаченко В. Є. Шляхи підвищення якості освітніх послуг вищого навчального закладу Прокопішина О. В. Модернізація освіти для сталого розвитку: Матеріали  Всеукраїнської відеоконференції (м. Рівне, 20 лютого 2011 р.). - Рівне, Вид-во. Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2011. – С. 82 – 83.
 8.  Прокопішина О. В. Принципи організації ефективної системи економічної безпеки діяльності підприємства / О. В. Прокопішина // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 7 квітня 2006 р.). – Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2006. – С. 153 – 155.
 9.  Прокопішина О. В. Оцінка ефективності управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. В. Прокопішина // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24 травня 2006 р.). – Хмельницький: Вид. Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. – С. 69 – 73.
 10.  Лабунська С. В. Впровадження інновацій як засіб підвищення рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина // Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 7 – 8 жовтня 2005 р.). – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – С. 125 – 126.
 11.  Прокопішина О. В. Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави / О. В. Прокопішина // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 жовтня 2004 р.). – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 59 – 60.

Методичні розробки

 1. Syllabus of the Academic discipline "Accounting for foreign operations in tourism business" for the full-time students of graduate education "tourism" / compilied by O. V. Prokopishyna, Ju. О. Leonova – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2015. – 32 p.
 2. Guidelines for independent training in educational discipline "Management accounting" for students of specialty 8.18010016 "Business Administration" for full time study / O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2014. – 32 p.
 3. Syllabus of the Academic discipline "Management  Accounting " for the full-time students of speciality 6.030601 "Management", graduate education "Business Administration" / S. V. Labunska, O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2013. – 56 p.
 4.  Guidelines for practical training in academic discipline "Accounting and auditing" for full-time students of the direction 6.030601 "Management" specializing in "Business Administration» / O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2013. – 56 p.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі» для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» всіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с.
 6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.
 7. Syllabus of the еducational discipline "Accounting and auditing" for the full-time students of preparatory direction "Management", specializing in "Business Administration" / O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2012. – 56 p.
 8. Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій. Практикум для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 80 с.
 9. Guidelines for independent training in educational discipline "Accounting and auditing" for students of branch of knowledge "Management", specialization "Business Administration" for full time study / O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2012. – 64 p.
 10. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті» для студентів напряму підготовки  6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 64 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів напряму підготовки  "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 32 с.
 12. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки "Туризм" денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 52 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки "Туризм" денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 56 с.
 14. Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 32 с.
 15. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 16. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спеціальності "Облік і аудит"  заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 56 с.
 17. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 18. Облік операцій в іноземній валюті. Конспект лекцій / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 96 с.
 19. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “ Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки "Маркетинг" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 20. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки "Маркетинг" усіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 40 с.
 21. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня "спеціаліст" / Маляревський Ю.Д С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина Горєва М.С.. Горяйнова Ю. С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 72 с.
 22. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Ю. С. Горяйнова– Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 40 с.
 23. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Ю. С. Горяйнова– Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни “Облік та техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спец. 8.050106 денної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 48 с.
 25. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спец. 7.050106 заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 26. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 40 с.
 27. Тестові завдання та контрольні питання з курсу “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.
 28. Практикум з курсу «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спец. 8.050106 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 80 с.
 29. Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу «Управленческий учет» для студентов спец. 7.050106 всех форм обучения / Н. Е. Василевская, О.Н. Кожина, Е. В. Прокопишина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 24 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів спец. 7.050106 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, Н.В. Глєбова О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 32 с.
 31. Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу «Управленческий учет» для студентов спец. 7.050106 всех форм обучения С.В. Лабунская, Н.Е. Василевская, В.В. Лактионов Е. В. Прокопишина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 40 с.

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика