Menu

Войтко Вікторія Валеріївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою / М.С. Дороніна, В.В. Тютлікова // Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 200с.


 

Статті у фахових виданнях

1. Тютлікова В.В. Особливості обліку та оцінки гудвілу підприємства в умовах продажу / В.В. Тютлікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон. : ВД «Гельветика», 2014. №8 Частина 1, с. 196-199

2. Тютлікова В.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління знаннями підприємства / В.В. Тютлікова, О.М.Кудіна, О.В. Писарчук // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне видання. 2014. №2. с. 1294-1298 

3. Тютлікова В.В. Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору В.В. Тютлікова, О.М.Кудіна, О.В. Писарчук // Технологический аудит и резервы производства №1/5(21), 2015. с. 46-50

4. Тютлікова В.В. Проблеми обліку трудових ресурсів / В.В. Тютлікова // Ефективна економіка. Дніпроперовський державний аграрно-економічний університет. Електронне наукове фахове видання.  2015 №2 [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

5. Тютлікова В.В. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення інтелектуального капіталу/ В.В. Тютлікова // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. м. Тернопіль 2015, №1(56), с. 226-231

6. Тютликова В.В. Теоретические предпосылки управления знаниями в организации / В.В. Тютликова, В.И. Ковальова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенсвования. Научно-практический журнал. г. Курск. 2013, №1. с. 151-158

7. Тютлікова В.В. Организаційна культура як фактор конкурентоспроможності організації в умовах економіки знань / В.В. Тютлікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. Наукових праць. Харків : «ХАІ», 2012, № 1(17). с. 59 – 66.

8. Тютлікова В.В. Формування системного підходу до навчання персоналу виробничої організації / В.В. Тютлікова,  А.В. Сайфуліна// Харків : Бізнес-информ, №2, 2012. – с. 197 – 199. 

9. Тютлікова В.В. Формування етичної організаційної поведінки в сучасних умовах / В.В. Тютлікова // Проблеми економіки. – 2011. ‑ № 4. ‑ с. 77 – 82. 

10. Тютлікова В.В. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом персоналу на демократичних засадах / В.В. Тютлікова, В.І. Пересунько // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. №172 Т.2 – 2009. ‑ с. 102-107.

Інші видання та матеріали конференцій

  1. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта" НТУ "ХПІ", м. Алушта, 26 – 30 квітня 2013р., з публікацією тез доповіді.

  2. Міжнародна науково-практична конференція "Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі, м. Харків, 23 – 24 жовтня 2013р. Х. : ВД «ИНЖЕК», 2013 р., з публікацією тез доповіді. 

  3. Всеукраїнська науково-практична конференція. Виклики сучасності та перспективні наукові досягнення. 27 березня 2014 року. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014., з публікацією тез доповіді..

Методичні розробки

  1. Робочий зошит тренінгового заняття на тему: «Розподіл сімейного бюджету»/ В.В. Тютлікова, О.М Кудіна, О.В. Писарчук. Х. : Вид. ХДЕУ, 2013. – 12с.
  2. Методические рекомендации к прохождению ознакомительной практики для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» дневной фоми обучения / В.В. Тютлікова, О.М Кудіна, О.В. Писарчук. Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 48 с.
  3. Рабочая тетрадь для работы студентов специальности 6.030509 при прохождении ознакомительной практики/ В.В. Тютлікова, О.М Кудіна, О.В. Писарчук. Х. : ИД «ИНЖЕК», 2014.- 24с.
  4. Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.В. Тютлікова, О.М Кудіна, О.В. Писарчук. Х. : Вид.ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014, 40 с.

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика