Menu

Аспіранти кафедри

(інформація оновлюється)  

Марачевська Анастасія Володимирівна 

 

Волковська Яна Віталіївна

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку 

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Пилипенко Андій Анатолійович

Пилипенко Андрій Анатолійович
Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

  

Андрющенко Віта
Олександрівна
старший викладач

 

Безкоровайна
Лідія Василівна
кандидат економічних наук, доцент 

 

Волошан
Ірина Геннадіївна
кандидат економічних наук, доцент

 

Воробьйова
Валентина Миколаївна
iнженер

 

Глєбова Наталія Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

 

Горяєва
Марина Сергіївна

старший викладач

 

Дзьобко
Ірина  Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Доценко
Наталія Сергіївна

старший викладач

 

Жовтопуп Микола Миколайович
викладач

 

Кононенко
Ірина Анатоліївна

інженер

 

Клімов
Андрій Віталійович

кандидат економічних наук, доцент

 

Кудіна
Ольга Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент 

 

Курган
Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Лабунська  
Світлана Віталіївна

доктор економічних наук, професор

 

Леонова
Юлія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Литвиненко
Аліна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Маляревський
Юрій Дмитрович

кандидат економічних наук, професор

 

Махота
Ала Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Ольховська  
Віра Вікторівна

старший викладач

 

Пасенко
Наталія  Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Пасічник
Інна  Юріївна

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Писарчук
Оксана Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент 

 

Прокопішина  
Олена Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сахаров
Павло Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

 

Сахарова
Валентина Іванівна

інженер

 

Сердечна 
Світлана Миколаївна

викладач

 

Сєрікова
Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент 

 

Тирінов 
Андрій Вікторович

кандидат економічних наук, доцент

  Тютликова В.В.

Тютликова 
Вікторія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Фартушняк  
Ольга Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Цибулько 
Дмитро  Іванович

кандидат економічних наук, старший викладач

 

 

Цюрко 
Інна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Часовнікова 
Юлія  Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Чухлєбова 
Тетяна Олександрівна

викладач


 

 

Шушлякова 
Оксана Валеріївна

викладач

 

Аспіранти кафедри

 

Марачевська Анастасія Володимирівна

 

Волковська
Яна Віталіївна

Докуменація кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Перелік документів щодо забезпечення навчального процесу
кафедрою обліку і бізнес-консалтингу за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування".

 

дипломи викладачів кафедриДипломи викладачів кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Робочі навчальні програми дисциплін- Робочі навчальні програми дисциплін (РНПД) 

 

 

Історія становлення та розвитку кафедри

   Створення в 1930 році нашого університету (перша назва Харківський інженерно-економічний інститут) збіглося з активним розвитком промислового потенціалу країни і, в зв'язку з цим, гострою потребою у висококваліфікованих економічних кадрах. Кафедра бухгалтерського обліку є однією з найстаріших кафедр вузу, засновником і родоначальником кафедр - аналізу господарської діяльності, фінансів, аудиту та оподаткування. Початковий етап організації нашої кафедри практично можна віднести до періоду створення інституту та економічного факультету. З перших років дисципліни кафедри викладалися не тільки на нашому факультеті, а й на всіх інших факультетах, що і зажадало в 1936 році створення кафедри бухгалтерського обліку та статистики.

   Перші роки становлення кафедри проходили в складній обстановці, пов'язаної з відсутністю теоретичних і методологічних положень, що відображають соціально-економічні умови того періоду. Проте вже до кінця тридцятих років навчальний процес був досить забезпечений навчальною та методичною документацією. У період німецької окупації згоріли всі архівні документи, навчальна, методична та спеціальна література. У післявоєнний період йде активне відновлення інституту. Кафедра поповнюється науковими та практичними працівниками, які мають великий досвід роботи в галузі статистики, аналізу господарської діяльності, фінансів та промислового обліку. Очолює кафедру бухгалтерського обліку та статистики проф. Сєріков Олександр Миколайович, деканом економічного факультету був Сідлік Зіновій Самуїлович.

  У 1947 році приходить на кафедру доцент к.е.н. Барац Ісаак Семенович, який працював раніше головним бухгалтером Міністерства металургійної промисловості, великий фахівець в області бухгалтерського обліку, що має 20 - річний стаж роботи головного бухгалтера. 24.02.1948 року доц. Барац І.С. стає на початку виконуючим обов’язки, а потім завідувачем кафедрою бухгалтерського обліку та статистики. У ті роки фінансові органи країни виконували контрольні функції держави, встановлюючи штатний розклад підприємствам. Нашому інституту був встановлений штат викладачів в кількості 65 одиниць професорсько-викладацького складу, у тому числі 9 - кафедрі бухгалтерського обліку та статистики. Якісний склад був наступний: професор- 2, доцент - 5; асистент - 2; старший лаборант і лаборант.

   Починаючи з 1948 року набір студентів в інститут постійно збільшувався, тому і склад кафедри розширювався. За кафедрою були закріплені наступні курси:

1. Аналіз господарської діяльності - проф. Серік А.І. викл. ОВЧАРОВА Р.І.

2. Бухгалтерський облік - доц., к.е.н. БАРАЦ І.С. ст. викл. РАКОВСЬКИЙ А.К. ст. викл. ПАНЧЕНКО А.І. ст. викл. ГРИЦУК Л.Д., яка в подальшим стала доцентом, к.е.н. Московського авіаційного інституту

3. Статистика - проф. д.е.н. ГУРЕВИЧ М.Б. доц. к.е.н. ДВОРНИКОВ А.І. доц. к.е.н. СІДЛІК З.С. викл. КРИВОБОКОВ Г.П.

4. Фінанси - доц. к.е.н. ВІТЕБСЬКИЙ М.Н. доц. к.е.н. ФАРБШТЕЙН С.О. ст. викл. ЦУКЕРНІК М.С.

  Вже в ті роки кафедра вела велику науково-дослідну роботу з проблеми аналізу господарської діяльності на підприємствах машинобудування, металургійної та вугільної промисловості. За підсумками НДР проводилися конференції, публікувалися статті, розроблялися методики щодо вдосконалення обліку, аналізу та фінансів для підприємств різних галузей народного господарства. Колектив кафедри розробляє методичну та навчальну документацію з дисциплін, що читаються, постійно підтримує ділові контакти з промисловими підприємствами, глибоко аналізує розроблені Академією наук України професіограми підготовки фахівців економічного профілю (нинішні кваліфікаційні характеристики). Результатом цієї роботи стали вдосконалені навчальні плани, в яких був збільшений обсяг облікових дисциплін, статистики та фінансів.

  На початку шістидесятих років кафедра була реорганізована в кафедру бухгалтерського обліку, статистики та фінансів. Кафедра бере участь у республіканських і союзних наукових конференціях, у роботі методичних комісій державного комітету у справах вищої школи. З перших років утворення кафедра була профілююча з підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, фінансів, аналізу господарської діяльності, ревізії та контролю. У довоєнні роки прийом студентів на економічний факультет становив 25 осіб і лише за денною формою навчання. У післявоєнні роки прийом студентів був збільшений до 50 осіб і відкрита підготовка фахівців з вечірньою та заочною формами навчання.

   У 1955 році згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 122 від 28.08.55 р. в інституті було відкрито факультет з підготовки бухгалтерів на базі 2-3 курсів Харківського юридичного інституту (денне відділення) у кількості 300 осіб студентів. Провідні викладачі кафедри за завданням державного комітету з вищої школи розробляють і видають для студентів вищих навчальних закладів ряд підручників і навчальних посібників. Так, доц. Сідлік З.С. у 1952 р. видав збірник задач з промислової статистики обсягом 14 др. арк., а в 1956 р. цей збірник був переведений на китайську мову. Доц. Дворніков А.І. підготував і видав в Держтехвидавництві України навчальний посібник «Планування продуктивності праці і чисельності робітників на машинобудівному заводі». Доц. Барац І.С. - Навчальний посібник «Бухгалтерський баланс і аналіз», «Теорія бухгалтерського обліку», «Класифікація витрат на виробництво». Доц. Вітебський М.Н. "Фінансування промислових підприємств".

   Завдання відновлення народного господарства, засноване на вимогах науково-технічного прогресу висунуте перед вищими навчальними закладами ряд питань, пов'язаних з активізацією наукових економічних досліджень. Кафедра почала працювати над науковою проблемою, пов'язаною зі зміцненням господарського розрахунку і пов'язані з цим питання удосконалення обліку, методики калькулювання собівартості, ефективності використання оборотних коштів. Так в 1947-1958 р.р. кафедра в співдружності з працівниками заводів ХТЗ, Велосипедного заводу, Торгового машинобудування, «Поршень», «Хімреактивів» та ін. вела роботу з перекладу окремих цехів на госпрозрахунок. У результаті була запропонована нова система планування обліку і калькулювання продукції ливарних цехів. Запропонована методика була впроваджена і перенесена на інші промислові підприємства м. Харкова, що було відзначено в обласній пресі. Завдяки зусиллям провідних викладачів була розпочата аспірантська підготовка кадрів через аспірантуру.

   На базі науково-дослідних робіт виконаних колективом кафедри були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Носач І.П., Грицай А.П., пізніше Денисенко Я.К., Гончар Н.П., Фатєєва П.І., Ільченко М.І., підготовлена дисертація Стаханова Ю.С. В цей же час кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних робіт спільно з низкою інших кафедр - кафедри технології машинобудування, економіки та організації машинобудівного виробництва, хімічного виробництва та кафедрою політекономії. Бурхливий темп науково-технічного прогресу, який припадає на кінець п'ятидесятих і початок шістидесятих років торкнувся багатьох ВНЗ м. Харкова у тому числі і нашого. З'являється обчислювальна техніка, на виробництві займаються механізацією облікових робіт. На кафедру приходять фахівці з механізованого обліку та з обчислювальної техніки - Рябуха А.Є., Коваленко Ю.І. та інші, які потім утворили кафедру «Організація механізованої обробки економічної інформації».

   Після закриття економічного факультету кафедра була у складі факультетів: гірничого, металургійного, ОМОЕІ і тільки у 1971 році - економічний, коли він був утворений. У 1964 році відкривається денне відділення за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і набирається одна група студентів у кількості 25 осіб, до якої увійшли студенти які мають практичний досвід роботи, (тільки 2 особи не мали стажу роботи, інші працювали бухгалтерами від 3-х до 8- ми років практичної роботи). Періодично збільшується план набору студентів на всі форми навчання. У цей період йде збільшення складу кафедри. Кафедра поповнювалася в основному практичними працівниками - бухгалтерами.

1

     З 1965 року кафедра працювала в наступному складі: зав. кафедрою к.е.н., доц. Барац Ісаак Семенович, к.е.н., доц. Денисенко Яків Костянтинович, к.е.н., доц. Фатєєва Поліна Іванівна, к.е.н., доц. Гончар Ніна Павлівна, к.е.н., доц. Ушакова Дора Василівна, ст. викладачі: Сивая Тамара Дмитрівна, Зорін Леонід Васильович, Лобунець Раїса Сергіївна, Кожухар Юлія Георгіївна, Козодуб Лідія Степанівна, Ткачова Євгенія Григорівна, Левін Володимир Семенович, Семернін Павло Филипович, Дикань Лариса Василівна, Фальченко Олександр Іванович, Петренко Людмила Федорівна, к.е.н., доц. Баженова Євгенія Іванівна (працювала раніше начальником фінансового відділу Турбінного заводу). Дещо пізніше прибули: к.е.н., доц. Стародубова Галина Михайлівна, к.е.н., доц. Кондусова Лариса Федорівна, к.е.н., доц. Понікаров Валерій Дмитрович, к.е.н., доц. Мултанівська Тетяна Володимирівна, к.е.н., доц. Чечетов Михайло Васильович, к.е.н., доц. Лукін Володимир Олександрович, к.е.н., доц. Маляревський Юрій Дмитрович, к.е.н., доц. Кірш Олександр Вікторович, к.е.н., доц. Куров Олександр Миколайович, к.е.н., доц. Ковалюх Вікторія Михайлівна, та ін.

  

P9307912

 У 1967 році кафедру очолив вихованець економічного факультету нашого університету доц. к.е.н. Грицай Олександр Петрович, який успішно захистив у 1971 році дисертацію в Московському фінансовому інституті і отримав ступінь доктора економічних наук. Він був засновником розробки проблеми нормування оборотних коштів на базі якої було захищено цілий ряд дисертацій (Малик Г.В., Нескреба Н.М. та ін.). Да